Banka Personel Al覺m S覺navlar覺nda Sorulan 100 Terim ve Anlam覺

  • 20 Temmuz 2016
  • 973 kez g繹r羹nt羹lendi.
Banka Personel Al覺m S覺navlar覺nda Sorulan 100 Terim ve Anlam覺

Banka Personel Al覺m S覺navlar覺nda Sorulan 100 Terim ve Anlam覺

Devlet bankalar覺 olan Ziraat Bankas覺, Halk Bankas覺 gibi bankalar ve 繹zel bankalar覺n yapt覺klar覺 yaz覺l覺 s覺navlarda adaylara sorduklar覺 ve pek 癟oumuz taraf覺ndan kullan覺lmayan ve anlam覺 bilinmeyen terimleri sizler i癟in derledik.

Bankalar覺n s覺navlar覺na haz覺rlan覺rken aa覺da belirttiimiz kavramlar覺 incelemeden s覺nava girmeyiniz. Aa覺daki kavramlar sizlere s覺navda 癟ok yard覺mc覺 olacakt覺r. Terimler alfabetik s覺raya g繹re dizilmitir.

Banka Personel Al覺m ilanlar覺 i癟in TIKLAYINIZ

Banka S覺navlar覺nda Sorulan 100 Temel Kavram ve Anlamlar覺

1 )AC襤Z VES襤KASI: Alacakl覺 alaca覺n覺n tamam覺n覺 alamam覺sa kalan miktar i癟in kendisine verilen vesika, belge

2 )ANON襤M 襤RKET襤 :Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara b繹l羹nm羹 olan ve bor癟lar覺ndan dolay覺 yaln覺z mal varl覺覺 ile ortaklar覺n覺n sorumluluu bulunan, taahh羹t etmi olduklar覺 sermaye pay覺 ile s覺n覺rl覺 bulunan irkettir.
3 )AR襤YET :d羹n癟; 繹d羹n癟 s繹zlemesi.
4 )AYN襤 : Mala ilikin; eyaya bal覺; mal覺n m羹lkiyeti ile ilgili.
5 )BONO :Bir kimsenin dier bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutar覺 繹deme taahh羹d羹n羹 i癟eren, 繹zel bi癟im ve h羹k羹mlere tabi ticari senet; emre yaz覺l覺 senet
6 )BUTLAN : Ge癟ersizlik
7 )CEBR襤 襤CRA :Kendi istekleriyle bor癟lar覺n覺 繹demeyen bor癟lular覺n, bor癟lar覺n覺 Devlet kuvveti ile 繹demelerinin salanmas覺; ilgili icra dairelerinin, (gereinde) zor kullanarak, bor癟luyu borcunu 繹demeye zorlamalar覺
8 )C襤RO :ifte yetki veren havale; ticari senedin, arkas覺na yaz覺lan yaz覺 veya imza ile bakas覺na devri
9 )CZ襤 HALEF襤YET :Miras 羹zerinde sadece bir talep hakk覺 elde etmeyi, buna kar覺l覺k bor癟lardan sorumlu olmamay覺 ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal b覺rak覺lm覺 ah覺s (musaleh) c羹zi haleftir.
10 )DEF襤 :Taraflardan birinin kendisine a癟覺lan davada bor癟tan kurtulmak i癟in bavurduu her t羹rl羹 yol
11 )ED襤M :Aralar覺ndaki bor癟 ilikisi dolay覺s覺yla alacakl覺n覺n isteyebilecei, bor癟lunun da yerine getirmekle y羹k羹ml羹 bulunduu bir davran覺 bi癟imi
12 )EMT襤A :Ticaret konusu olan her t羹rl羹 mal
13 )FER襤 :Ekli; eklentili; ikinci derecede olan
14 )F襤襤L EHL襤YET襤 :Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve y羹k羹ml羹l羹kler yaratmas覺 yetenei
15 )GAB襤N :A覺r覺 yararlanma, edimler aras覺nda a癟覺k orans覺zl覺k, al覺verite sat覺n al覺nan mala 繹denen kar覺l覺覺n, mal覺n deerinden 癟ok fazla olmas覺
16 )GA襤PL襤K KARARI :Bir kimsenin 繹l羹m tehlikesi i癟inde kaybolmas覺 veya kendisinden uzun s羹re haber al覺nmamas覺 sonucu yarg覺癟 karar覺 ile kiiliine son verilmesi
17 )HAK EHL襤YET襤 :Sa domak art覺yla ana rahmine d羹t羹羹 andan 繹l羹m an覺na kadar olan d繹nemde herkesin sahip olduu medeni haklardan (evlenme, m羹lk edinme vb.) yararlanma yetenei
18 )HAKSIZ F襤襤L :Hukuk d羹zeninin izin vermedii, zarar verici eylemlerdir
19 )HAM襤L襤NE :K覺ymetli evrak覺 elinde bulundurana 繹deme yap覺laca覺n覺 g繹steren ibare
20 )襤BRA :Aklanma; temize 癟覺kma; aklama; temize 癟覺karma
21 )襤CAP :Bir s繹zleme i癟in ilk s繹ylenen s繹z
22 )襤CAZET :襤zin; onay
23 )襤CRA :Bor癟lunun alacakl覺ya kar覺 yapmak veya 繹demekle y羹k羹ml羹 bulunduu bir eyi adli bir kurulu arac覺l覺覺yla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir ii y羹r羹tme.
24 )襤T襤HAT :Yasada veya 繹rf ve 璽det hukukunda uygulanacak kural覺n a癟覺k癟a ve teredd羹ts羹z olarak bulunmad覺覺 konularda, yarg覺c覺n veya hukuk癟unun d羹羹ncelerinden doan sonu癟. G繹r羹, 繹zel g繹r羹, anlay覺, kavray覺
25 )襤FA :deme; yerine getirme; bir ii yapma
26 )襤FLAS MASASI : 襤flas eden kii veya kuruluun alacak ve bor癟lar覺n覺 belirlemeye ve bunlar覺 d羹zenlemeye yetkili birim
27 )襤KRAH :Korkutma; bir kimseyi yapmak istedii eyi yapmamaya, yapmamak istedii eyi yapmaya korkutarak zorlamak
28 )襤KT襤SAP :Kazanma; kazan覺m; edinme; bir eyin m羹lkiyetini elde etme
29 )襤LAM :Bir davan覺n mahkemece nas覺l bir h羹kme baland覺覺n覺 g繹steren resmi belge, mahkeme kararl覺 belge
30 )襤LL襤YET BAI :Nedensellik ba覺; bir neden ile ortaya 癟覺kan sonu癟 aras覺ndaki iliki
31 )襤NF襤SAH :Fesh olunma; bozulma; h羹k羹ms羹z kalma; kendiliinden ortadan kalkma
32 )襤NT襤FA HAKKI :Yararlanma hakk覺; bakas覺na ait bir malda, kullanma ve 羹r羹nlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmay覺 i癟eren irtifak hakk覺 癟eidi
33 )襤POTEKL襤 BOR SENED襤 :Ta覺nmaz rehni ile g羹vence alt覺na al覺nm覺 kiisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu g繹revlilerince ilgili ta覺nmaza deer bi癟ilerek, ta覺nmaz deerinin baland覺覺 k覺ymetli evrak
34 )襤RAT SENED襤 :Bir alacak nedeniyle 羹zerinde gayrimenkul m羹kellefiyeti kurulan bir ta覺nmaz覺n deerinin, ta覺nmazdan 繹denmesi gerekli bir para borcu bi癟iminde ba覺ms覺zlat覺r覺larak, s羹r羹m羹n羹 art覺rmak i癟in baland覺覺 k覺ymetli evrak
35 )襤ST襤HKAK DAVASI :Ta覺n覺r veya ta覺nmaz bir mal 羹zerinde m羹lkiyet veya dier bir ayni hak iddias覺nda bulunmay覺 konu alan dava
36 )襤ST襤RDAT DAVASI :Geri al覺m davas覺; hakl覺 bir neden olmaks覺z覺n mal kazan覺m覺ndan doan ve kazan覺lan mal覺n geri al覺nmas覺n覺 ama癟layan dava
37 )襤TFA :Bir borcu 繹deme, sona erdirme
38 )IZTIRAR HAL襤 :Zorunluluk hali; 癟aresizlik
39 )KAMB襤YO SENETLER襤 :Poli癟e, bono ve 癟ekten ibarettir
40 )KAMB襤YO TAAHHD :Ticari bir senet 羹zerine imza koymak suretiyle doan soyut bor癟
41 )KAR襤NE :襤pucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) 癟覺kar覺lmas覺
42 )KARZ :d羹n癟
43 )KAYYUM :Belli bir mal覺n y繹netilmesi veya belli bir iin yap覺lmas覺 i癟in g繹revlendirilen kimse
44 )KAZA襤 RT :15 ya覺n覺 bitirmemi olan m羹meyyiz bir k羹癟羹羹n, ana ve babas覺n覺n kabul羹 ile mahkemece reit k覺l覺nmas覺
45 )KOLLEKT襤F 襤RKET :Ticari bir iletmeyi ticari 羹nvan alt覺nda iletmek 羹zere hakiki ah覺slar aras覺nda kurulan ve ortaklardan hi癟birinin sorumluluu s覺n覺rlanmam覺 olan ticari irket
46 )KOMAND襤T 襤RKET :襤ki veya daha 癟ok kimse taraf覺ndan, bir ticari iletmeyi m羹terek ticaret 羹nvan覺 alt覺nda iletmek amac覺yla, bir s繹zlemeyle kurulan ve irket alacakl覺lar覺na kar覺 ortaklardan bir k覺sm覺n覺n sorumluluu s覺n覺rlanmam覺 ve dier bir k覺s覺m ortaklar覺n覺n sorumluluu belirli bir miktar ile s覺n覺rlanm覺 olan, hak ehliyeti iletme konusu ile s覺n覺rl覺, t羹zel kiilie sahip bir irket tipidir
47 )KONKORDATO :En az 羹癟te iki alacakl覺n覺n kabul羹 ve ticaret mahkemesinin onamas覺 ile ortaya 癟覺kan bir anlamayla, alacakl覺lar覺n bir k覺s覺m alacaklar覺ndan vazge癟mesi ve bor癟lunun da bu anlamaya g繹re borcun belli y羹zdesini belirlenen vadede 繹deyerek borcundan kurtulmas覺
48 )KLL襤 HALEF襤YET :Miras癟覺lar; sadece miras 羹zerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip ayn覺 zamanda miras b覺rakan覺n bor癟lar覺ndan da sorumludur. Bu detay miras hukukunda k羹lli halefiyet olarak adland覺r覺l覺r
49 )L襤M襤TED 襤RKET襤 :襤ki veya daha fazla ger癟ek veya t羹zel kii taraf覺ndan bir ticaret 羹nvan覺 alt覺nda kurulan ve ortaklar覺n sorumluluklar覺 koymay覺 taahh羹t ettikleri sermaye ile s覺n覺rl覺 ve esas sermayesi belirli olan irketti
50 )MAL襤K :M羹lkiyet hakk覺 sahibi; bir eye sahip olan kii

Bir 繹nceki yaz覺m覺z olan zge癟mi (CV) i癟in N YAZI rnei bal覺kl覺 makalemizi de okuman覺z覺 繹neririz.

Z襤YARET襤 YORUMLARI - 1 YORUM
B襤R YORUM YAZ
error: 襤癟erik Koruma Alt覺nda!
nceki yaz覺y覺 okuyun:
Banka S覺navlar覺nda Sorulan 100 Terim ve Anlamlar覺-2

Bir 繹nceki yaz覺m覺zda 100 terimin hepsi s覺mad覺覺 i癟in geriye kalan 50 terimi burada veriyoruz. Bu terimler s覺navda sizlere kolayl覺k salayacakt覺r....

Kapat